Fritidshem

Nya Skolans fritidshem kompletterar skolan inom språk och kommunikation, estetiska uttrycksformer, natur och samhälle. Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse är en stor del av elevernas vardag. Här har eleverna möjlighet att prova och utveckla idéer och lösa problem. Undervisningen är varierad, situationsstyrd och gruppinriktad. Pedagogerna på våra fritidshem skapar och upprätthåller goda relationer och undervisar om ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt där förmågan att samarbeta och kommunicera utvecklas. Regler och rutiner är väl förankrade, då pedagoger och elever upprättar dessa tillsammans. Vid tillfällen då regler bryts arbetar vi efter Nya Skolans konsekvenstrappa och åtgärder sätts in omgående.

Snabbanslutning