Dokument

Klagomålshantering

Nya Skolan har upparbetade rutiner för klagomålshantering och alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker alltid till skolchefen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Om du har några synpunkter eller klagomål följer du följande steg:

  • Vänd dig i första hand till ditt barns/elevs närmaste pedagog med dina synpunkter eller klagomål. Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits, se punkt 2.
  • Kontakta rektor på respektive enhet. Om du fortfarande inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits, se punkt 3.
  • Klagomålet ska skriftligen beskrivas och lämnas till rektor som vidare lämnar detta till skolchefen och som i sin tur kontaktar styrelsen.

Avser dina klagomål/synpunkter fastigheter eller måltider vänder du dig till info@intopa.se

Läroplaner

Här kan du ta del av de kursplaner som Nya Skolan följer och som gäller för grundskolan, fritidshemmet och förskolan.

Skolverkets läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11

Skolverkets läroplan för förskolan Lpfö18

Snabbanslutning