Elevhälsa

Det ska kännas bra i magen att gå till skolan. Trygghet och glädje är en förutsättning för lärande. Därför är Nya Skolan en skola där all personal känner engagemang och ansvar för alla elever. Skolan strävar efter en miljö som är lugn, harmonisk och vänlig.

Elevhälsoteamet (EHT) har en mycket betydelsefull roll på vår skola. Teamet tar bland annat beslut gällande barn i speciella behov och arbetar utifrån Nya Skolans skolplan och ett nationellt uppdrag som främst handlar om förebyggande arbete.

Alla elever ska ha så goda förutsättningar som möjligt, både socialt och kunskapsmässigt. Utöver pedagoger och annan personal på skolan finns också särskild elevhälsopersonal som kan ge insatser genom specialpedagogisk-, psykologisk-, social- och medicinsk kompetens. Dessa kompetenser ska i första hand stödja skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt även möta enskilda elevers behov av särskilt stöd och anpassning genom olika tränings- och utvecklingsinsatser.

Utgångspunkten för allt elevhälsoarbete är att det ska vara framåtsyftande och bidra till att samtliga elever tillägnar sig goda kunskaper, tror på sin egna förmåga, har en stark självtillit och därmed utvecklar en bärande trygghet och framtidstro.

För oss på Nya Skolan är det förebyggande arbetet viktigt. Vi är övertygade om att trygga elever har större möjlighet att lära. Därför har vi satsat på en högre lärartäthet än många andra skolor och har ett aktivt elevhälsoarbete. Elevhälsoteamet leds av rektor och består av skolsköterska, kurator, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare. En psykolog är anlitad för att handleda elevhälsoteamet vid regelbundna tillfällen. Skolläkare kommer till skolorna på regelmässiga besök under hela läsåret.

På Nya Skolan tror vi på att uppmärksamma och tidigt fånga upp barnens mående i ett nära samarbete med hemmet. Redan i förskolans verksamhet följs barnen upp av förskolans personal, specialpedagog och rektor två gånger per termin i vårt Barnhälsoteam

Snabbanslutning