Kvalitet och inflytande

Nya Skolan arbetar med kvalitetssäkring utifrån framtagna riktlinjer:

  • centrala mål för verksamheten
  • skolans aktuella och prioriterade mål
  • plan för genomförande av kompetensutvecklingsdagar och pedagogiska forum
  • årshjul för kvalitetssäkring med ansvarsfördelning och utvärdering
  • redovisning av aktuella kunskapsresultat
  • Uppföljning sker månadsvis i ledningsgruppen där vd, skolchef och kvalitetschef ingår.

Det systematiska kvalitetsarbetet kommuniceras till dig som vårdnadshavare genom föräldrarådet som träffas varannan månad.

En målsättning är även att kommunicera kvalitetsarbetet till eleverna via skolans elevråd/elevklubb.

Snabbanslutning