Studie- och yrkesvägledning

Varje elev står inför en närmast oändlig mängd framtidsval. Tankar och frågor om framtiden närs naturligt i varje barn. Frågorna är en del i en ständigt pågående process. Nya Skolan arbetar för en utbildning i verkligheten där varje elev ska utvecklas på sina villkor, ges tid och utrymme till reflektion och självkännedom.

Vi tror att ett långsiktigt arbetssätt med studie- och yrkesvägledning ger varje elev en större möjlighet att göra underbyggda val för sin viktiga framtid. På Nya Skolan har vi stor respekt för att samhället utvecklas och är i ständig förändring. På Nya Skolan är det viktigt att varje elev avslutar sin utbildning med god självbild och hög måluppfyllelse och tro på sin egen förmåga.

På Nya skolan ses studie- och yrkesvägledning som en elevrättighet och faller därför naturligt in i all aktivitet som sker under skoltiden oavsett åldersgruppering. Studie- och yrkesvägledning är därför allas ansvar på skolan från lärare, pedagog till vägledare till annan yrkesroll verksam på skolan. Alla yrkesverksamma skall förstå betydelsen av att hjälpa varje elev att göra väl underbyggda val för sin framtid. Studie- och yrkesvägledningen skall vara likvärdig och av hög kvalitet.

På Nya Skolan formas arbetet utifrån följande perspektiv:

  • styrning och ledning av arbetet med studie- och yrkesvägledning
  • personal och kompetensutveckling
  • undervisning och samverkan – skola, utbildning och arbetsliv
  • information inför val av studier och yrken
  • vägledningssamtal.

I förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet kan läraren ge eleverna tillfällen att ta initiativ och ansvar, möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem, uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra och möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt. Skolans lärare samverkar med det lokala arbetslivet – allt ifrån egna studiebesök till besök på skolan till att material kan användas i undervisningen.

Eleven skall få hjälp att:

  • bli medveten om sig själv
  • bli medveten om olika valalternativ, till exempel utbildningar och yrken
  • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
  • lära sig att fatta beslut
  • lära sig att genomföra sina beslut.
Snabbanslutning