Det ska kännas bra i magen

På Nya Skolan vet vi vad vi vill. Vi ska vara den bästa av skolor. En skola där det känns bra i magen, varje dag. Nya Skolan startade 2001 med en tydlig och uttalad vision. Vi ville ta ett nytt grepp, vara en ny sorts skola, därav namnet Nya Skolan. Vi är vad vi heter och är stolta över vår verksamhet. Varje dag arbetar vi med vår vision tillsammans med våra barn och ungdomar. Utgångspunkten är Nya Skolans koncept.

Det börjar i förskolan

Vägen in till vårt förhållningssätt är via våra förskolor. Sättet att arbeta börjar där, tillsammans med de minsta barnen. Fokus läggs på att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga, nöjda och glada vilket är en förutsättning för lärande. Därifrån inspireras barnen att utforska och bli nyfikna på sin omgivning.

I förskolorna har vi barn från ett till fem år indelade i olika åldersgrupper. Förskolorna arbetar holistiskt för att redan från början ge barnen en upplevelse av sammanhang.

Med stigande ålder får de möjlighet att reflektera över sitt lärande tillsammans med kompisar och pedagoger. Extra fokus läggs på språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap som vävs in i förskolornas projekt. I centrum finns leken med sitt utforskande och den fria fantasin. Genom leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta sina kunskaper och erfarenheter i
samspel med andra.

Att vara utomhus i lek och projekt är en viktig del av dagen. Förskolegården och våra omgivningar är härliga miljöer för barnen att utforska tillsammans med pedagogerna.

I femårsverksamheten läggs ett stort fokus på att förbereda barnen inför förskoleklass. Dettainnebär ett arbete med vår värdegrund, självkänsla och trygghet samtidigt som de tränas i att ta eget ansvar.

Projekt för att upptäcka och utveckla

Samhället är inte uppdelat i olika skolämnen. Därför arbetar vi på Nya Skolan efter en holistisk kunskapssyn som blir extra tydlig i våra projekt.

Det innebär att vi väver ihop skolämnen till en helhet som hjälper våra elever att förstå verkligheten, vilket ökar möjligheten till en högre måluppfyllelse.
Vi tar in världen utanför i form av gästföreläsare samt gör studiebesök och resor, tränar analys och kritiskt tänkande. Detta utmanar till att tänka större och friare, att se och förstå samband och helheter. På Nya Skolan utvecklar vi såväl logiska som kreativa förmågor.

Helhet och perspektiv ger lust att förstå

Med holistisk kunskapssyn menar vi att helheten är större än summan av delarna och ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Att förstå sammanhang och innebörden av olika perspektiv är en förutsättning för att begripa livet och världen

Reflektion för högre måluppfyllelse

För att utveckla och förstå hur kunskap fungerar i praktiken krävs det även att våra elever utvecklar sin förmåga till reflektion. Syftet är att finna ett självreflekterande angreppssätt över sitt eget lärande,
både socialt och kunskapsmässigt, att kunna se sin egen utveckling och kommentera den. Elevernas reflektion sker i en ”loggbok” där även en betydelsefull del av deras inflytande över sin utbildning sker. Utvecklingen följs av elevens mentor samt vårdnadshavare och ökar stegvis genom hela utbildningen.

I den bästa av skolor finns förutsättningar för lärande

hol·ism [‑is´m] substantiv ~e teori som hävdar att helheten är mer än summan av delarna

En miljö som är stimulerande för såväl barn och elever som personal.
Ett accepterande klimat där det råder en ömsesidig respekt mellan elever och personal.
En skola där vuxna finns i elevens närhet.
En skola som har ett holistiskt synsätt på både kunskap och individ.

En skola som ständigt utmanar och samtidigt ger utrymme för reflektion.
En skola som eleverna lämnar med en positiv syn på sig själva och på sitt lärande.
Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor.

– Tony Ekström

På Nya Skolan utvecklar vi såväl logiska som kreativa förmågor

Åldersintegrerat

På Nya Skolan arbetar vi åldersintegrerat. Det gör vi för att stärka varje barns individuella utveckling. Det är den egna nivån som avgör, inte ålder eller årskurs. Åldersintegrering bryter även den permanenta rollfördelningen, som lätt uppstår i en åldershomogen klass, då naturliga byten sker varje år.

Respekt och vänlighet

Skolan är en plats där vi är tillsammans. Att ha vänner, vara vald, inkludera och visa varandra omtanke är normen på Nya Skolan. Inträffar något som avviker från det vi har bestämt vidtas omedelbart åtgärder inom verksamheten och tillsammans med hemmen. Vi har nolltolerans mot kränkningar och därmed även mot mobbing. Vi låter inte elaka kommentarer eller gester passera obemärkt. Ett vänligt förhållningssätt är en självklarhet och vi vuxna är förebilderna. Jag respekterar dig, så respekterar du mig. Inte svårare än så.

Näringsriktig skolmat skapar förutsättningar för lärande

Skolmaten är en viktig faktor för våra barn och elevers utveckling. För att orka hela dagen krävs vällagad mat. På Nya Skolan serveras näringsriktig mat tillsammans med ett varierat salladsbord från vårt egna moderna kök

Våra fritidshem

Nya Skolans fritidshem kompletterar skolan inom språk och kommunikation, estetiska uttrycksformer, natur och samhälle. Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse är en stor del av elevernas vardag. Här har eleverna möjlighet att prova och utveckla idéer och lösa problem.

Undervisningen är varierad, situationsstyrd och gruppinriktad. Pedagogerna på våra fritidshem skapar och upprätthåller goda relationer och undervisar om ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt där förmågan att samarbeta och kommunicera utvecklas.

Arbetslagen är motorn i vår verksamhet

De som bär konceptet och varje dag ser till att förverkliga skolans vision är våra pedagoger. Deras
kompetens och tydliga vilja att utveckla skapar trygghet, struktur och ordning. Pedagogerna arbetar i arbetslag för att utveckla och stärka samverkan kring våra barn och elever med målet att alla ska få bli den bästa versionen av sig själva.

En pedagog på Nya Skolan

 • Har en holistisk kunskapssyn och ser hela eleven.
 • Har elevens förtroende tack vare ett genuint intresse för varje enskild individ.
 • Fångar elevens intresse och får dem att vilja lära sig mer.
 • Har tillsammans med sitt arbetslag tydliga ramar och regler för eleverna.
 • Eleverna följer dessa eftersom pedagogen är konsekvent och en auktoritet.
 • Ser möjligheter i utmaningar.
 • Är förberedd, påläst och trygg och kan anpassa lärsituationen efter vad som händer.
 • Håller sig uppdaterad i sin profession och i den pedagogiska debatten.
 • Får vårdnadshavare att känna sig trygga och ha förtroende för Nya Skolan.
 • Ser vårdnadshavare som en resurs.
 •  Pedagogen har förmåga att sätta sig in i vårdnadshavarens känslor och situation utifrån deras roll som vårdnadshavare.
 • Tar ansvar för den fysiska miljön och ser sambandet mellan en bra fysisk miljö och lärande.

Från förskolan till nian – en viktig resa!

Samverkan skapar trygghet. På Nya Skolan arbetar vi tillsammans med eleven och dess vårdnadshavare. Vi vill ha en nära relation med hemmen som präglas av en öppen och ärlig dialog.

Skolan håller kontakten med vårdnadshavare både när det fungerar bra samt om det uppstår behov av förbättring.

När skola och hem samarbetar skapar vi trygghet som låter eleven växa i både kunskap och som individ.

Nya Skolans elevhälsa bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan arbetar förebyggande med att skapa ett socialt klimat där varje elev känner trygghet och tillhörighet, samt stödjer eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål. Huvuddelen av arbetet sker tillsammans med arbetslagen i verksamheten.

Snabbanslutning