Tummen upp från Skolinspektionen- trygghet och studiero för eleverna på Nya Skolan Pettersberg

Under november och december månad besökte Skolinspektionen Nya Skolan Pettersberg. Av Skolinspektionens intervjuer med elever och personal framkommer en samstämmig bild- trygghet och studiero råder under elevernas skoldag. 

Skolinspektionens tillsyn skedde genom skolbesök där lektionsobservationer och intervjuer med elever, elevråd, lärare samt rektorer genomfördes. I beslutet framkommer att Nya Skolan har en framåtsyftande plan för arbetet med trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling. Ur Skolinspektionens intervjuer med elever och personal framkommer en samstämmig bild av att verksamheten präglas av trygghet och studiero. Det framkommer även att det finns en samsyn hos lärarna gällande rutiner och dokumentation för ordningsstörande beteende. Personal agerar systematiskt och konsekvent, vilket Skolinspektionen konstaterar ger trygga elever. Under lektionsobservationer kunde de även fastställa att lärarna genomförde en strukturerad undervisning i en verksamhet där studiero råder.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar