Beata Szwoch, Nya Skolans skolchef, lägger snart ett intensivt men utvecklande läsår bakom
sig. Jag är intresserad av vad hon tar med sig för lärdomar från året som gått samt hur hon vänt
flera utmaningar till en ljusnande framtidstro på Nya Skolan Pettersberg. Beata konstaterar att
när kriser uppstår, sker utveckling och jag vill ta reda på vilka tillvägagångssätt hon väljer för
att hantera situationer som uppkommer inom Nya Skolans organisation.

Beata startade sin yrkesbana i Sverige 1991 på förskolan Maskrosen inom Trollhättans Stad.
Hon har därefter både vidareutbildat sig och haft olika befattningar inom Trollhättans Stad
och Nya Skolan. Ämnet matematik ligger henne varmt om hjärtat och hon har bland annat
arbetat som matematikutvecklare, varit referensperson för Skolverket i arbetet med nya
kursplaner inom matematik samt utbildat handledare i kollegialt lärande inom
Matematiklyftet. Under sina år på Nya Skolan har hon utbildat elever både på mellanstadiet
och högstadiet samt arbetat som utvecklingsledare och kvalitetschef innan hon slutligen
övertog rollen som Skolchef år 2019. Arbetet som Skolchef är intensivt men också
utvecklande. Skolchefens primära uppdrag är att hjälpa huvudmannen att se till att
verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Den ena dagen är inte den
andra lik och gillar man utmaningar och ett högt tempo, vilket är ett signum för Beata, så
passar rollen som skolchef perfekt.

Semestern närmar sig och jag skulle vilja blicka tillbaka på läsåret 2021/2022.
Vilka positiva händelser som skett inom Nya Skolans organisation är du extra stolt
över?

Varje dag sker utveckling på Nya Skolan; en elev som knäcker läskoden, ett barn som får ett
leende från en ny vän, elever som genomför en lyckad muntlig redovisning eller en pedagog
som efter hårt arbete når fram till ett barn/elev på önskat sätt. Detta är guldkornen i våra
verksamheter och som sker varje dag.

Vår nya maskot “Teddy” exempelvis, han har gett och fått många high fives och kramar över
året och skapat en härlig känsla i magen hos våra unga. Hans besök på bland annat
“Förskolans dag”, “Fritidshemmets dag” och “Klassbollen” skapade en härlig
sammanhållning hos våra barn och elever.

Nya Skolan firade 20 år i år och med det anordnades en stor fest för samtliga Nya Skolans
medarbetare. En fest med både god mat, uppträdande, dans och goodiebags. Våra barn och
elever hade även dem fest under en veckas tid med olika aktiviteter, samarbetsövningar,
lekar och godsaker. Firandet av Nya Skolan 20 år var mycket lyckat och gav energi i
mängder.

Elevhälsan fortbildas kontinuerligt och i år genom Specialpedagogiska skolmyndigheten
SPSM “Att höja elevhälsans kompetens”. Vårt team har även utbildats via Skolverket med
att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nya Skolans
rektorsgrupp har även fortbildats under året genom arbete med det “tillitsbaserade
ledarskapet i skolan”.

På våra förskolor har kompetensutveckling skett i form av arbetslagsutveckling för ett
lösningsfokuserat förhållningssätt. Förskolan planerar även för utbildning av ett
kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling.
Nya Skolan har också flera samarbeten igång, dels med Högskolan Väst där samarbete sker
vad gäller övningsskolor/övningsförskolor och dels med politiker och tjänstemän inom Lilla
Edet och Trollhättans stad. Detta är endast ett fåtal av alla de projekt och insatser som
utförts men som vi ser stärker vår organisation.

Sist men definitivt inte minst har vi våra fantastiska pedagoger och medarbetare som varje
dag arbetar för våra barn och elevers bästa. Tillsammans med mina medarbetare ser jag
positivt på framtiden och vet att vi startar upp läsåret 2022/2023 med ett kompetent och
härligt team på samtliga av våra verksamheter; det känns bra i magen!

Året har också präglats av många utmaningar. Under läsåret har det skett ett flertal
incidenter på Nya Skolan Pettersberg som uppmärksammats av media via missnöjda
vårdnadshavare. Kritiken har bland annat gällt kommunikation mellan skolledning och
hemmet samt en upplevelse av att inte få gehör för deras oro.
Hur kunde detta få ske?

Nya Skolan är en skola dit alla elever är välkomna och det är detta som är grunden i svensk
skola. Hos oss är synen på elever och deras utbildning holistisk. Vi är alla unika och har
olika behov, beroende på bakgrund och livssituation. När vi möter våra elever i skolan tar vi
hänsyn till mognad, hemförhållanden, social kompetens, fritidsintressen, och så vidare.
Detta är grunden för att elever ska kunna fungera tillsammans i en skolmiljö. När vi kritiskt
granskat vårt arbete under läsåret kan vi konstatera att vi inte lyckats med att möta en
handfull av elever och deras vårdnadshavare.

Skolledningen hade tidigare behövt att på ett kraftfullt sätt, sätta gränser och vidta
åtgärder i enlighet med skollagen. Vi hade även behövt att möta oroliga vårdnadshavare
betydligt snabbare. Givetvis finns många olika orsaker till att vi inte lyckats med detta men
som vi nu sett över och åtgärdat. Barn behöver tryggheten i tydliga ramar och regler. Alla
mår bra av att veta var gränsen går, både elever men också vårdnadshavare.

Under vårterminen har ett intensivt arbete med elev- och vårdnadshavarsamtal genomförts,
där vissa valt att inte följa Nya Skolans ordningsregler och då även valt att avsluta sin
placering hos oss. Här vill vi vara tydliga; trygghet och studiero är en rättighet för våra elever
under deras skolgång samt att nolltolerans råder vid diskriminering och kränkande
behandling. Åtgärder har tillsatts med lyckat resultat.

Du nämner att åtgärder satts in under läsåret. Kan du beskriva dessa åtgärder?

Under höstterminen beslutade styrelsen tillsammans med ledningsgruppen att genomföra en
rad åtgärder på Pettersbergs högstadium. Åtgärder dels i form av rekrytering av olika
professioner av trygghetsskapande karaktär, dels mobilisering av resurser från
ledningsgruppen för att stärka det pedagogiska ledarskapet på enheten. Beslut att ytterligare
kvalitetssäkra ledningsansvaret på skolenheten har genomförts genom att dela ansvaret
mellan rektor, som ansvarar för fritids och F-3, samt en ny biträdande rektor med ansvar
över årskurs 4-9.

Handlingsplaner har upprättats gemensamt av VD, skolchef och rektor för att därefter
förankras i elevhälsoteamet och hos pedagogerna. I dessa handlingsplaner lyfts bland annat
de disciplinära åtgärderna, såsom skriftliga varningar, förflyttningar av elever samt
avstängningar. Nya Skolans samarbete med polis, socialtjänst och fältenheten har också
fördjupats, vilket har stärkt vårt arbete med att hantera elever och vårdnadshavare som inte
följer de ordningsregler som gäller.

Ytterligare åtgärder som tidigare skett på enheten är att vi valt att ändra intaget av elever från
åk 7 till intag i förskoleklass, vilket innebär att Nya Skolans skolkultur kommer eleverna till
del tidigt i utbildningen.

Vi ser även positivt på att eleverna på Nya Skolan i Lilla Edet har fått egen idrottshall,
hantverkssal samt hemkunskapssal, vilket innebär att all undervisning för Lilla Edets elever
kommer att genomföras i Lilla Edet och inte två dagar på Pettersberg som tidigare.

Nya Skolan har valt att inte längre kommunicera med media. Hur kommer det sig?

Media har sitt uppdrag; att informera allmänheten om viktiga händelser på ett oberoende
sätt. Skolan styrs av särskilda myndigheter som ansvarar för granskning och kontroll utifrån
gällande lagstiftning. Media är inte ett forum för diskussion om enskilda elevärenden då vi
lyder under sekretess. Vi kan inte påverka medias sätt att faktagranska och inte heller få
dem att förstå vår sits att lyda under sekretess. Myntet har alltid två sidor och media har valt
att endast visa den ena sidan, därav vårt beslut.

Hur ser ert förhållningssätt ut gällande samverkan mellan skolan och hemmet? Kritik
som framkommit från vårdnadshavare visar på en brist i denna kommunikation. Hur
ställer sig skolledningen till detta?

Som jag tidigare nämnt har vi systematiskt utvärderat vårt arbete under det gångna läsåret
för att komma tillrätta med de brister som påtalats. Kritik har riktats mot skolledningen för
sen återkoppling och bristande handlingskraft. Detta har nu åtgärdats i form av förändrat och
utökat ledarskap på enheten samt tillsättning av fler elevtryggande resurser som deltar aktivt
i elev- och föräldrakontakterna. I dag sker återkoppling skyndsamt och vid behov sätts
disciplinära åtgärder in.

Vi bör komma ihåg att detta rört en handfull av elever och vårdnadshavare som i nuläget har
valt att lämna Nya Skolan. Pedagoger, elevhälsoteam samt skolledning arbetar ständigt för
våra elevers bästa och deras utbildning.

Finns det några utmaningar i detta?

Samhället har idag svårt att möta och hantera allt som sker på sociala medier samt hur det
påverkar våra barn och unga Det är en stor utmaning för var och en att kunna hantera olika
kontaktytor på sociala medier, att hantera motsättningar som sker mellan våra barn och
ungdomar på ett konstruktivt sätt. Skolan har ett stort ansvar men det innebär inte att
vårdnadshavare kan släppa sitt ansvar. En stor del av de konflikter som vi har arbetat med i
skolan har startat på fritiden. Att välja att lägga hela ansvaret på skolan alternativt andra
myndigheter är inte ett alternativ. Ett tryggt föräldraansvar i samverkan med skolan
alternativt andra myndigheter måste ske för att säkra det bästa för våra barn och ungdomar.

Vad, från det gångna året, tar du med dig till nästa läsår?

Utmaningar skapar utveckling och vi tar tillvara på all feedback. Den feedback vi har fått
under läsåret, oavsett karaktär, utvecklar våra verksamheter och bygger organisationen än
starkare.

På Nya Skolan är rektorernas huvuduppgift att vara pedagogiska ledare med ett elevnära
skolledarskap. Detta innebär att dagligen vara ute i verksamheterna för att kunna säkerställa
trygghet och studiero samt motverka att diskriminering och kränkande behandling uppstår.
Mitt uppdrag är att fortsätta att skapa förutsättningar som möjliggör detta för rektorerna.

Vi kommer även att fortsätta att stärka vår samverkan med hemmen genom snabb
återkoppling och en tydlig kommunikation. Vid tillfällen då elever inte följer de satta
ordningsreglerna kommer åtgärder skyndsamt att sättas in för att säkerställa våra elevers
och medarbetares arbetsmiljö på skolorna. Detta arbete är pågående på våra enheter idag.

Mitt uppdrag för nästa läsår är att systematiskt följa upp och utvärdera att arbetet fortgår.
Dock får man inte glömma att jag övervägande får positiva och uppmuntrande signaler från
barn, elever och vårdnadshavare från samtliga våra verksamheter inom Nya Skolan.

Kan vi se fram emot något nytt på Nya Skolan till hösten?

Kan vi se fram emot något nytt på Nya Skolan till höstenI höst kommer Lilla Edets elever att ha all undervisning i Lilla Edet. Ett stort arbete har pågått
under detta år för att anpassa lokalerna till den nya organisationen. Vi utökar även med en
ny idrottshall, hantverkssal och hemkunskapssal. Till skolstart kommer lokalerna att
att möbleras med en hel del nya inventarier.

För att säkerställa vårt förebyggande arbete har även Nya Skolans elevhälsoteam setts över
och med det växt efter lyckade rekryteringar. Arbetet i elevhälsan styrs nu av en samordnare
som koordinerar efter behov.

I januari 2023 planerar vi för att starta ytterligare en avdelning på förskolan i Egna Hem då vi
har ett högt söktryck till förskolan.

Nu närmar sig semestertider. Vad sysslar en skolchef med under sin ledighet?

För mig handlar semestern mycket om att få tid och möjlighet att umgås med nära och kära;
mina barn, barnbarn och vänner. Det ger energi! Jag behöver också tid för läsning och
trädgårdsarbete. Så när terminen startar i höst är jag fylld av energi och redo att dra igång
ett nytt läsår. Jag har en bra känsla i magen och vet att det arbetet som gjorts under det
gångna läsåret lagt grunden för ett nytt läsår präglat av förutsättningar för lärande med en
massa glittriga guldkorn från våra barn och elever.