Trygg skolgång i EN skola från förskolan till högstadiet

Välkommen till Nya skolan i Lilla Edet!

På Nya Skolan i Lilla Edet börjar barnen som ettåringar och går hela vägen till årskurs 9 med samma utbildningskoncept under hela skolgången.
– Vår största fördel är kontinuiteten som ger trygga barn och elever plus goda studieresultat, säger rektorn Sative Andersson Lilja.

Men vi startar från början, det vill säga med förskolans tre olika avdelningar; 1-2 år, 3-4 år och 5 år. Här arbetar pedagogerna utifrån ett helhetsperspektiv för att tidigt ge barnen en upplevelse av sammanhang.

– Det centrala är ändå alltid leken med sitt utforskande och den fria fantasin. Då kan barnen uttrycka och bearbeta sina kunskaper och erfarenheter i samspel med andra, säger Sative Andersson Lilja.

Nya Skolans förskola Haegern har plats för ca 60 barn och ligger i området som kallas ”Träffpunkt Haegern”, nära naturen och Göta Älv.

– Vi har mysiga lokaler, en spännande skolgård och härliga omgivningar utan störande moment som genomfartstrafik. Att kunna vara utomhus i både lek och i olika projekt är viktigt.

Barngrupperna är små och pedagogerna delar upp sig efter de olika gruppernas behov. Vid exempelvis inskolningar behövs fler vuxna hos de yngre barnen och vid andra tillfällen kan det vara femåringarna som kräver mer uppmärksamhet. Nya Skolan arbetar med åldersintegrerade grupper som är flexibla och anpassas efter pedagogiska behov och mognad.

– Det är mycket viktigare än att bara dela in efter ålder. Givetvis sker detta i dialog med vårdnadshavarna. Att vi har en ren femårsgrupp är en pedagogisk åtgärd för att förbereda barnen för grundskolan och då förskoleklass, säger Sative Andersson Lilja.

Viktig länk mellan förskola och förskoleklass

En viktig kugge i att skapa en trygg övergång mellan förskolan och grundskolan är förskoleklassens lärare Gunilla Kivistö.

– Jag fungerar som pedagogisk länk och är bron mellan förskolan och förskoleklassens båda verksamheter. På våren träffar jag dem som ska börja i förskoleklass på deras förskola, där de är som tryggast. Sedan får barnen komma och hälsa på här i skolan för att lära känna sina blivande klasskamrater och nuvarande förskoleklass. Vi träffas 3-4 gånger på “lära känna träffar” för att skapa goda relationer inför skolstarten i augusti, säger Gunilla Kivistö.

Meningen är att lärandet ska vara roligt och ett spännande äventyr. Det sker genom lek och olika projekt.

– Vi kan leka affär, träna siffror genom att ha matematik med rörelse. Det viktiga är att väcka lust och nyfikenhet för de olika ämnena som introduceras i förskoleklass.

Elevhälsoteam stöttar

När barnen sedan börjar första klass finns Gunilla Kivistö med som en överbryggande länk i den riktningen också eftersom förskoleklassen kontinuerligt jobbar tillsammans med ettorna. Till sin hjälp har pedagogerna också ett elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Allt för att skapa en trygg miljö och studiero.

Julia Johansson, som gått på Nya Skolan från förskolan till nian, kan skriva under på att skolan lyckats med samverkan mellan de olika verksamheterna.

– Det är jättebra att kunna gå i samma skola hela tiden. Då lär du känna alla elever oavsett ålder och alla lärare och det blir trygga övergångar mellan förskola, förskoleklass och grundskola, säger hon.

Julia Johansson har aldrig gått i en klass med fler elever än 16 stycken och har alltid trivts.

– All personal har varit bra och trevliga. Och om någon elev halkat efter har lärarna uppmärksammat det och hjälpt till.

Hon tycker också att en fin sammanhållning är en stor plusfaktor. På rasterna umgås alla med alla.

När Sative Andersson Lilja, Gunilla Kivistö och Julia Johansson får frågan om hur de skulle sammanfatta Nya Skolans verksamhet tvekar de inte utan säger nästan samtidigt: “Det ska kännas bra i magen! För alla!”