Trygg skolgång i EN skola från förskolan till högstadiet

Steg 1:

När eleven bryter mot skolans regler eller på annat sätt
uppträder ordningsstörande (upprepas vid varje situation)

Åtgärd:

  • Den personal som uppmärksammar händelsen samtalar med eleven och påminner om skolans regler.
  • Mentor och vårdnadshavare informeras vid behov (kontaktjournal).

Ansvarig: All personal

Lagrum: Skollagen (2010:800) 5 kap 5 §