Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero

Nya Skolan arbetar systematiskt med trygghet och studiero med hjälp av vår konsekvenstrappa

Skollagen (2010:800) 5 kap 3 §

Steg 1: När eleven bryter mot skolans regler eller på annat sätt  uppträder ordningsstörande (upprepas vid varje situation)

Åtgärd:

 • Den personal som uppmärksammar händelsen samtalar med eleven och påminner om skolans regler.
 • Mentor och vårdnadshavare informeras vid behov (kontaktjournal).

Ansvarig: All personal

Lagrum: Skollagen (2010:800) 5 kap 5 §

Steg 2: Om eleven fortsätter trots samtal

Åtgärd (utifrån situation):

 • Mentor och vårdnadshavare informeras om händelsen (kontaktjournal).
 • Beslut att elev stannar kvar i skolan efter skoldagens slut (särskild blankett)
 • Utvisning (särskild blankett)
 • Omhändertagande av föremål (särskild blankett)

Ansvarig: All personal (punkt två till fyra beslutas av lärare eller rektor)

Lagrum: Skollagen (2010:800) 5 kap 7, 8, 22-23 §§

Steg 3: Om elevens beteende inte upphör

Åtgärd:

 • Elev och vårdnadshavare kallas till möte tillsammans med mentor, vid behov även med någon från elevhälsoteamet, kan behöva upprepas (mötesanteckningar)

Ansvarig: Mentor

Steg 4: Om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga eller om  förseelsen är allvarlig

Åtgärd:

 • Kontakt tas med rektor som beslutar om eventuell utredning. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare.
 • Beslutad utredning genomförs av den rektor utser (särskild blankett).
 • Åtgärder planeras utifrån utredningens resultat.
 • Skriftlig varning, om rektor beslutar om detta (särskild blankett)

Ansvarig: Mentor och rektor

Lagrum: Skollagen (2010:800) 5 kap 9-11 §§

Steg 5: Om händelserna fortsätter trots skriftlig varning eller om nödvändigt för att tillförsäkra de andra elevernas trygghet och studiero

Åtgärd:

 • Tillfällig omplacering (särskild blankett)
 • Tillfällig placering vid annan skolenhet (särskild blankett)
 • Avstängning (särskild blankett)

Ansvarig: Rektor

Lagrum: Skollagen (2010:800) 5 kap 12-16 §§

Om händelsen omfattar kränkning, frånvarohantering och tillbud se separata rutiner.